KONTAKTY

P A R T N E Ř I   P R O J E K T U   C E N E N - N E T

ŘEŠITELÉ:

České vysoké učení technické v Praze

Vysoké učení technické v Brně

  • Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav: Jiří Martinec - martinec.jiri@email.cz
  • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky: Karel Katovský - katovsky@feec.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni

  • Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení: Kateřina Demjančuková - demjanck@kke.zcu.cz
  • Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky a ekologie: Jana Jiřičková - jjiricko@kee.zcu.cz
  • Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky: Roman Kužel - rkuzel@kma.zcu.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  • Fakulta technologie a ochrany prostředí, Ústav energetiky: Jana Petrů - petruj@vscht.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Technická univerzita v Liberci

NEAKADEMIČTÍ PARTNEŘI: